Util-class

In the eR2-namespace there is a Util-class containing a lot of statuc functions, and a few properties. If you develop using Visual Studio you will get the current documentation for this, but here is an overview.

Functions

//Basic convertions
public static bool CBool(object val, bool defaultValue)
public static double CDbl(object val)
public static int CInt(object val)
public static double CDouble(object val)
public static string CStr(object val)
public static decimal CDec(object val)
public static bool CBool(object val)
public static DateTime CDateTime(object p)
public static long CLong(object val)

//Advanced converting
public static object ChangeType(object value, Type type)
public static T ChangeType<T>(object value)
public static object ChangeType(object value, TypeCode type)
public static bool IsType(Object obj, Type type)
public static SqlDbType GetSqlDbType(Type type)

//If you use item names, this could be useful
public static string GetItemContent(string ItemName)

//You can create your own settings, and this is how you read them
public static T GetSetting<T>(string Tag)
public static string GetSetting(string SettingName)

//If you have written any changes to the sitename.config file.
public static bool ResetSettings()

//Returns the content of a text file on the server
public static string ReadFile(string filename)

//Gets the text content from an external website
public static string GetSiteContent(string url)

//The name speaks for itself
public static string PostToSiteWithSession(string Url, string PostContent, string SessionId)

//Funksjoner til ListControl
public static void SelectListValue(ListControl list, object value)
public static void SelectListValue(ListControl list, object value, object defaultValue)
public static void SelectListValues(ListControl list, string values)
public static void SelectListValues(ListControl list, object[] values)
public static void SelectListText(ListControl list, object value)
public static void SelectListText(ListControl list, object value, object defaultValue)

//Strengoperasjoner
public static string Left(string text, int maxLength)
public static string Right(string text, int maxLength)

//Fjerner skadelige elementer fra en verdi som skal settes rett inn i en spørring
public static string SafeSQLText(string SQLPart)

//Returnerer passordet slik det ser ut i databasen
public static string GetHashedPassword(string ClearTextPassword)

//Krypterer streng med MD5 (husk salt dersom du skal bruke MD5!)
public static string MD5(string mystring)

//Gjør kontroller om til ferdig renderte strenger (fungerer til en viss grad)
public static string RenderControl(Control ctrl)
public static string RenderChildControls(Control ctrl)

//Henter ut innholdet mellom to xml/html-tagger
public static string ReadBetweenTags(string Data, string StartTag, string EndTag, bool IncludeTags = false)

//Henter ut angitt streng på angitt streng fra en xml-fil
public static string GetStr(string Text, bool CapitalFirstLetter, string CurrentLanguage = null)

//Gjør første tegn stort
public static string UppercaseFirst(string Text)

//Sender e-post
public static string SendMail(string ToMail, string FromMail, string Subject, string Body)

//Skriver en melding i brukerens logg
public static void WriteUserLog(string Message)

//Brukerens IP-adresse
public static string GetUserIP()

//Forsøker å hente ut ItemId til det elementet som er åpnet
public static int? GetCurrentItemId()

//Skriver informasjon til debug dersom det er aktivert
public static void DebugInfo(string InfoText, string InfoSource)

//Skriver feilmelding til debug dersom det er aktivert
public static void DebugError(string ErrorText, string ErrorSource)

//Returnerer en url til et bilde med QR-kode som tilsvarer strengen. Du kan velge størrelsen på bildet
public static string GetQRCodeImgUrl(string data, int size = 80)

//Skriver en innstilling til config-filen til nettstedet
public static void WriteSetting(string SettingName, string SettingValue)

//Valider e-postadresse
public static bool ValidateEMail(string EMailAddress)

//Kjøres dersom en side ikke finnes, eller en ønsker å late som den ikke finnes.
public static void Return404()

Properties

Properties brukes her til å hente ut informasjon som gjelder her og nå. De er en type variabler som kan kjøre en kode før de returnerer.

//Brukes for å angi hvilken standardende upubliserte nettsider får, f.eks. .erkunde.no
public static string ServerSuffix

//Navnet på nettstedet som eRedaktør bruker for å identifisere installasjonen. F.eks. eredaktor.no
public static string SiteName

//Returnerer adressen til mailserveren som skal brukes til å sende e-post
public static string SmtpClientHost

//Returnerer porten på mailserveren for å sende e-post
public static int SmtpClientHostPort

//Sier om nettsiden som vises skal vises i mobilversjon
public static bool IsMobile